Menu Zamknij

Czy Uchwała SN z dnia 14.12.2023 r., sygn. III CZP 32/23 powoduje nieważność rozwodu?

Nieważność rozwodu. Sąd Najwyższy w odpowiedzi na zadane mu pytanie o ważność postępowań rozwodowych w czasie obowiązywania ustawy covidowej w dniu 14 grudnia 2023 r. Uchwała SN z dnia 14.12.2023 r., sygn. III CZP 32/23, w której wskazał:

„W sprawach o rozwód, zarówno niezakończonych do 3 lipca 2021 r., jak i wszczętych w okresie od 3 lipca 2021 r. do 14 kwietnia 2023 r., sąd pierwszej instancji orzeka w składzie jednego sędziego, chyba że prezes sądu zarządził rozpoznanie sprawy w składzie trzech sędziów. W razie rozpoznania takiej sprawy w składzie jednego sędziego i dwóch ławników zachodzi nieważność postępowania (art. 379 pkt 4 k.p.c.).”

Czy wobec powyższego rozwód jest ważny?

Odpowiedź prawnika brzmi – TAK !

Uchwała SN z dnia 14.12.2023 r., sygn. III CZP 32/23

Czy Uchwała SN z dnia 14.12.2023 r., sygn. III CZP 32/23 powoduje nieważność rozwodu?

Jeżeli rozwód został prawomocnie orzeczony w okresie wskazanym w uchwale Sądu Najwyższego przez skład sędziowski składający się z jednego sędziego i dwóch ławników, to pomimo wadliwości składu orzekającego pozostaje on ważny dopóki jego nieważność nie zostanie stwierdzona w nowym postępowaniu wszczętym po złożeniu przez którąkolwiek ze stron wniosku o wznowienie postępowania w terminie 3 miesięcy od dnia dowiedzenia się o przyczynie. W przypadku, w którym żaden z byłych małżonków w terminie nie wniesie wniosku o wznowienie postępowania rozwód pozostaje ważny. Nieważność rozwodu

Ponadto, warto zaznaczyć, że zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym nie można żądać wznowienia postępowania rozwodowego, w przypadku jeżeli, któryś z małżonków zawarł ponowny związek małżeński.

nieważność rozwodu

SN z dnia 14.12.2023 r., sygn. III CZP 32/23

Jeżeli masz wątpliwości, skontaktuj się z adwokatem!